viernes, 12 de octubre de 2012

HABILITATS LINGÜÍSTIQUES

En entrades anteriors vaig parlar sobre què era i la importància del procés comunicatiu. Aquí us presento les habilitats lingüístiques, que són les habilitats indispensables per poder-nos comunicar de manera adequada. Aquestes són quatre:

-LLEGIR
És el procés mitjançant el qual es comprèn un text escrit. Isabel Solé al 1992 ens destaca 4 implicacions que ens ajuden a entendre aquesta màxima:
  1)“És un procés actiu perquè qui llegeix ha de construir el significat del text”: no és una rèplica del que l’autor ens vol dir amb el seu escrit, sinó una construcció pròpia que implica el text, els coneixements previs del lector, i els objectius amb què s’enfronta el lector al llegir-lo.
  2)“Llegir és aconseguir un objectiu”: per plaer, informació, estudiar...
  3)“Llegir és un procés d’interacció entre qui llegeix i el text”: qui llegeix s’ha de fer seu el text, relacionant-lo amb allò que ja sap i, a més, ha d’adaptar-se al text, transformant els seus coneixements previs en funció del què li aporta el text.
  4)“Llegir és implicar-se en un procés de predicció i d’inferència* contínua”: qui llegeix s'ha de formular hipotesis sobre el significat del text que llegirà i de les seves parts mentre va llegint, això ho fa a partir d'alguns elements del text i en funció dels coneixements previs i interessos. A mesura que va llegint, el lector verificarà o refutarà les hipotesis inicials i crearà noves. 
  *Inferència: Habilitat de comprendre algun aspecte del text mitjançant la comprensió de la resta (context).

Exemple:


-PARLAR
És expressar el nostre pensament mitjançant el llenguatge articulat de forma coherent, clara i amb correcció i adequació a la situació comunicativa.

Exemple:-ESCOLTAR
És comprendre un missatge a partir d’engegar un procés cognitiu de construcció de significat i d’interpretació d’un missatge o discurs pronunciat oralment. 
Pautes per ser un bon oient:
  1)Tenir un paper actiu i participatiu
  2)Tenir respecte per l’emissor i les seves idees
  3)Ser objectiu per intentar entendre què ens vol dir l’altre
  4)Saber descobrir els objectius de l’orador
  5)Saber descobrir les idees principals del missatge
  6)Saber reaccionar al missatge i parlar, si és el cas, quan acaba o mentre parla l’orador


Exemple: 


-ESCRIURE
És el procés mitjançant el qual es produeix un text escrit significatiu. Aquesta habilitat implica 3 tipus d’aspectes:
  1)Formals: Habilitat motora (cal·ligrafia), relació so-grafia, disposició de l’escriptura en el paper...
  2)Lingüístics: Lexicologia, semàntica, morfologia, sintaxi...
  3)Discursius: Procés de composició del text, propietats del text, estudiar els diferents tipus de text...


Per aprofundir en aquesta habilitat lingüística us presento el procés de composició escrita:
  • El model més complet del procés de composició és el presentat per Linda Flower i John R.Hayes( 1981)
  • L'any 1996, J.Hayes el va actualitzar afegint-li un component actitudinal que incloïa les actituds i les emocions que ens mouen i ajuden a escriure.
  • És el model més difós i aplicat a l' ensenyament.
  • Aquest model descriu detalladament les diverses operacions inte·lectuals que realitza jeràrquicament.
  • Aquest model sosté que l'acte d' escriure està compost per: la situació de comunicació, la memòria a llarg termini de l'escriptor, tres porcessos bàsics (fer plans, redactar i revisar) i un mecanisme de control que s'encarrega de regular-los i decidir en quin moment ha d'actuar un o altre.


1) La situació de comunicació
Conté tots els elements externs a l'escriptor:
-El problema retòric: conjunt de circumstàncies que fan que un subjecte decideixi escriure. 
El constitueix la situació concreta en què es produeix l 'escrit (el tema, l'audiència, els proposits...).
-El text: respota o solució que es dóna a aquest problema.
2) La memòria a llarg termini
Inclou tots els coneixements que l'escriptor posseeis registrats i emmagatzemats en el cervell, sobre: el contingut temàtic, l' audiència, estructures textuals i el traçat de les lletres.
Com més petits siguin els alumnes, més escassos els coneixements. Per tot això, la intervenció del mestre en el procés d' elaboració del text es fa imprescindible.

3) Els processos bàsics de l'escriptura
La composició del text es desenvoluparà a través de diversos processos i subprocessos que no es desenvolupen necessàriament de forma lineal.
El procés d' escriptura també es compon del monitor: mecanisme de control encarregat de: regular aquests tres processos i decidir en quin moment actuen.
 a) Planificació
L'escriptor elabora una representació mental del que vol escriure i com vol fer-ho.
 b) Redacció
L'escriptor transformara les idees generades en un discurs intel·ligible i comprensible per al lector.
 c) Revisió
L'escriptor rellegeix l' escrit i refà aquells aspectes que considera necessaris per a millorar el text.


El text generat ha de tenir unes característiques perquè actui com a missatge real en una situació comunicativa. Si no tingués aquestes qualitats seria un no-text o no-discurs. Aquestes propietats són:
+Descriptives (analitzen i expliquen el funcionament d'algun aspecte lingüístic)
  -Adequació: grau d'adaptació d'un discurs/text a la seva situació comunicativa, tenint en compte el registre i el dialecte adequat.  -Coherència: Selecciona la informació rellevant de la que no n'és, estableix una relació lògica, no contradictòria, entre les diferents parts del text/discurs.
  -Cohesió: conjunt de relacions o vincles de significat que s'estableixen entre diferents elements o parts del text i que permeten al lector interpretar-lo amb eficàcia.
+Prescriptives (determinen normes d'ús)
  -Correcció
  -Variació o estilM'agradaria concloure aquesta (una mica extensa entrada) amb una breu valoració personal: crec que parlar, escriure, escoltar i llegir són accions presents al nostre dia a dia, i sobretot en la nostra vida d'estudiants, però no els hi donem la importància que tenen. Així doncs, amb aquest reflex del que l'Imma ens ha explicat a classe ressalto la gran transcendència de les nostres accions, magnitud que s'hauria d'explicar i fer apreciar als infants des de que són petits.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tiny Finger Point
Free Cookie Monster Cursors at www.totallyfreecursors.com